Vytisknout tuto stránku

Regionální funkce

Regionální funkce jsou určeny jako pomoc malým knihovnám s neprofesionálními knihovníky a vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Jsou definovány v zákonu č.257/2001 Sb. jako "... funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb, ...".

Cílem je zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívat k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb poskytovaných obyvatelům měst a malých obcí. Kraj podporuje zajištění regionálních funkcí finančně poskytováním účelové dotace. Výkon regionálních funkcí je celostátně koordinován prostřednictvím Národní knihovny. V každém kraji zodpovídá ze zákona za jejich plnění krajská knihovna, která může výkonem regionálních funkcí pověřit pro určitou oblast některou profesionální knihovnu. V okrese Přerov jsou od roku 2004 pověřeny výkonem regionálních funkcí knihovny v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a v Přerově.

Městská knihovna v Přerově zabezpečuje v rámci regionálních funkcí některé odborné činnosti pro celý okres Přerov:

  • statistiku
  • poradenství

Dále Městská knihovna v Přerově zajišťuje odborné knihovnické činnosti neprofesionálním knihovnám na území střediska Přerov a střediska Všechovice. Ve střediscích jsou neprofesionální knihovny sdruženy na smluvním základě. Obě střediska kooperujícím knihovnám poskytují:

   • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
   • statistika knihovnických činností
   • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
   • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
   • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
   • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce
   • podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
   • servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí

 

Městská knihovna v Přerově vykonává regionální funkce na základě pověření Vědeckou knihovnou v Olomouci. Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Olomouckého kraje.


Základní dokumenty 

Další dokumenty

Granty VISK a Knihovny 21.století 

Naposledy změněno úterý, 14 červen 2022 14:46