Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Historie knihovny

Počátky Masarykovy městské knihovny v Přerově

Krátce po skončení 1. světové války, v době budování samostatného státu, kdy se kladly základy řady institucí, které slouží veřejnosti bez přerušení až dodnes, požádali mladí členové české státoprávní demokracie (později strana národně demokratická) na své schůzi 26. 11. 1918 městskou radu, aby zřídila v Přerově místo samostatného knihovníka, který by měl na starost vybudování velké veřejné knihovny. Dr. Leopold Calábek zveřejnil v Přerovském Obzoru 4. 12. 1918 programový článek pod názvem “Potřeba veřejné knihovny a spojení obou muzeí v Přerově”. Téhož dne městská rada vcelku návrh přijala, ale vymínila si ještě finanční rozvahu celé akce. Iniciátoři obratem 13. prosince odpověděli a svůj projekt “Masarykovy veřejné knihovny” rozvedli. Pojmenování na počest T. G. Masaryka navrhl odborný učitel Vilém Chmelař. Dne 17. prosince konal ustavující schůzi přípravný komitét Masarykovy knihovny. V jeho čele stanul lékárník Vítězslav Nečas, místopředsedou zvolen dr. Josef Staněk, pokladníkem redaktor Karel Hauke, jednatelem Vilém Chmelař a pořadatelem dr. Leopold Calábek. Na následující schůzi za účasti 27 zástupců politických organizací a spolků bylo domlouváno spojení knihoven některých spolků a projednána otázka financování celého projektu.

Již v předchozí době zde existovaly instituce, které se snažily uspokojit potřeby čtenářstva, v prvé řadě nejstarší přerovský spolek - Čtenářský, který si budoval již od svého založení v 60. letech 19. století vlastní knihovnu, která ovšem sloužila pouze členům. Podobně vycházely i jiné spolky vstříc potřebám svých členů. Navíc od počátku 20. století vešla v život veřejná knihovna, podporovaná opět především Čtenářským spolkem, ale její působnost byla omezována nedostatkem financí a nezájmem statních spolků a organizací.

Ve schůzi městské rady a finančního odboru konané 8. 1. 1919 bylo usneseno navrhnout obecnímu výboru, aby při Masarykově knihovně, která vzniká, bylo systematizováno místo samostatného knihovníka a vypsán veřejný konkurz. Obecní výbor na svém zasedání 22. ledna doporučení schválil. Na místo s ročním platem 2 100 korun a osobním drahotním přídavkem 1 212 korun, postavené naroveň místu suplujícího profesora, se přihlásil do stanoveného termínu, tj. 10. února, pouze jediný uchazeč, jímž byl dr. Leopold Calábek. Toho obecní výbor dne 5. 3. 1919, vzhledem k tomu, že splňoval všechny podmínky, jmenoval knihovníkem s platností od 1. 2. 1919. Toto datum bývá považováno za počátek přerovské knihovny, která tak slaví v letošním roce 90 let svého trvání.

Své knihy do nově zřizované knihovny daly Čtenářský spolek, Dělnický vzdělávací spolek Svornost, Vzdělávací beseda Havlíček a Lidová knihovna. Mimo to přicházely četné peněžité dary, k finanční podpoře vybízely noviny Obzor, které z příspěvku udělaly povinnost pro všechny přerovské rodiny a neochotu považovaly za zradu Masarykových ideálů. V polovině února 1919 představoval dar od 137 přerovských korporací a občanů hodnotu 23 000 K, počet získaných svazků knih činil 8 000.

Knihy byly provizorně umístěny v tělocvičně Žerotínovy obecné školy na Palackého ulici, ale prostředí nevyhovovalo, neboť zde byly vlhké zdi, napadené houbou. Knihovník dr. Calábek, jehož hlavním úkolem byla katalogizace, nebyl, jak se ukázalo, s místem s pokojen, jednak se necítil být dostatečně platově ohodnocen, jednak nebyl realizován jeho původní plán spojení obou tehdejších muzeí, Komenského a městského, v jediné spolu s knihovnou. Proto odešel již v létě 1919 do Olomouce na místo asistenta Studijní knihovny (dnešní Univerzitní). Práce v knihovně v té době prováděl František Polák.

Dne 22. 7. 1919 byl přijat zákon č. 430 Sb., o veřejných knihovnách obecních prováděcí nařízení k němu 5. 11. téhož roku, č. 607 Sb.), podle nějž bylo povinností ustanovit knihovní radu, jejíž členové v počtu 4 - 8 měli knihovnu řídit. Polovinu celkového počtu jmenovalo městské zastupitelstvo na svém zasedání 27. 9. 1919: prof. Čeněk Veselý, Matěj Teichman, MgPh. Vítězslav Nečas, Rudolf Ondráček. K nim přibyl jednatel místní osvětové komise prof. dr. Josef Staněk, zbytek měl být doplněn z pravidelných vypůjčovatelů posledního období.

Na tomtéž zasedání byl ze čtyř uchazečů vybrán na místo knihovníka dr.Eduard Kvasnička. Krátce po svém nástupu přestěhoval v listopadu knižní fond z nevyhovujících prostor do vyhrazených místností v Městském domě, který se na dlouhá léta stal pro knihovnu útočištěm, i když již záhy byly pociťovány nedostatky takového řešení. V osobě Eduarda Kvasničky ovšem získala knihovna zdatného a obětavého správce a také městu se dostalo vzdělaného osvětového pracovníka. Knihovna byla pro veřejnost poprvé otevřena 3. 2. 1920 a získala si ihned velkou oblibu. Od února do června ji navštívilo 4 247 osob, které si vypůjčily 9 298 knih. Koncem roku 1920 činil počet knih v knihovně 12 000 svazků.

PhDr. Jiří Lapáček

Historie Městské knihovny v Přerově v datech

1862 - založen čtenářský spolek v Přerově
1.2.1919 - vznik přerovské knihovny, prvním knihovníkem se stal dr. Leopold Calábek
18.10.1919 - knihovníkem se stal dr. Eduard Kvasnička
1.11.1919 - knihovna byla přestěhována do místností v Městském domě
3.2.1920 - knihovna poprvé otevřena pro veřejnost
1920 - evidováno 867 čtenářů, kteří si vypůjčili 18.940 knih
1923 - odděleny výpůjční hodiny pro mládež od půjčování pro dospělé
8.5.1935 - zaveden sáčkový výpůjční systém
1939 - dochází k prvnímu vyřazování knih s židovskou, komunistickou a marxistickou ideologií, o bývalé čs. armádě, o branné výchově, o Lužici a Lužických Srbech, o legiích a zahraničním odboji a knih s protiněmeckým zaměřením
listopad 1940 - zákaz půjčování děl anglických a francouzských autorů
1945 - válečné škody vyčísleny na 105.200,- Kč
6.3.1948 - otevřena čítárna v prostorách Pasáže
2.5.1951 - knihovna převedena do působnosti Okresního národního výboru a stává se Okresní lidovou knihovnou
1956 - otevřena půjčovna pro děti na Žerotínově nám. 12
1956 - na Žerotínově nám. 43 zřízena čítárna
1958 - vznik metodického oddělení
1959 - přestěhování knihovny do nynější budovy na Žerotínově náměstí
1964 - zahájení střediskové činnosti pro 35 okolních obcí a ve všech integrovaných částech města Přerova
1965 - čítárna přemístěna do přízemí Městského domu a poté do Pasáže
14.1.1967 - čítárna přemístěna z pasáže v Kratochvílově ulici do objektu knihovny na Rudém náměstí (Žerotínovo nám.)
1.4.1967 - rozšířeno půjčování o soboty
1968 - provedena rekonstrukce prostor knihovny a vzniká nová půjčovní místnost, která je zde doposud
1.1.1974 - zrušeno vybírání poplatků za výpůjční služby
1976 - uskutečněna první návštěva knihovníků v knihovně v Bardejove
1976 - otevřena Knihovna politické literatury v budově OV KSČ
20.2.1976 - otevřena nově upravená čítárna v budově okresní knihovny
září 1976 - otevřena první pobočka na Trávníku
1.1.1977 - knihovna v Přerově-Předmostí se stala pobočkou okresní knihovny
prosinec 1979 - zahájen provoz na pobočce Lešetín - ul. 9.května
1980 - zahájena centralizace knihovnických služeb
1985 - otevřena pobočka na Kopaninách - Dům služeb
1.10.1988 - otevřena pobočka v Předmostí - Dům služeb
1991 - znovuzavedení vybírání poplatků za knihovnické služby
1.1.1992 - osamostatnění knihovny v Hranicích na Moravě
červen 1992 - uzavřena pobočka na ul. 9.května a pobočka přemístěna do internátu středního odborného učiliště Přerovských strojíren na Jižní čtvrti
1.9.1992 - zahájeno půjčování v pobočce na Jižní čtvrti
prosinec 1992 - zahájeno půjčování v prostorách v ul. Tománkově
1993 - počátek automatizovaného zpracování knih
1.4.1993 - osamostatnění knihovny v Kojetíně
1.1.1995 - v půjčovně pro děti zrušen lístkový výpůjční systém a nahrazen automatizovaným výpůjčním systémem přes počítač
1995 - začátek retrospektivního zpracování knih na pobočkách Kopaniny, Předmostí a Trávník
14.12.1995 - spuštěn automatizovaný výpůjční systém v půjčovně pro dospělé
1996 - uzavřeny pobočky na Jižní čtvrti a v Tománkově ul.
leden 1997 - zahájen automatizovaný výpůjční systém v čítárně a studovně
1.1.1998 - knihovna zprovozňuje připojení k celosvětové síti Internet
únor 1998 - zahájen automatizovaný výpůjční systém v pobočce na Trávníku
květen 1998 - zahájen automatizovaný výpůjční systém v pobočce na Kopaninách a v Předmostí
1.7.1998 - zahájeno půjčování zvukových nosičů v půjčovně pro dospělé
1.2.1999 - pobočka v Předmostí přestěhována do nových prostor ve zdravotním středisku v Předmostí
7.6.1999 - půjčovna pro děti přestěhována do prostor na ul. Palackého
1.7.1999 - uzavřena pobočka Kopaniny a přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor na ul. Velká Dlážka, knihovna přístupná tělesně i zrakově postiženým čtenářům
2000 - zahájen proces transformace Okresní knihovny v Přerově
1.7.2000 - osamostatnění středisek Brodek u Přerova, Dřevohostice, Hustopeče nad Bečvou, Všechovice a MěK Tovačov a knihoven patřících do těchto středisek
1.8.2000 - osamostatnění střediska Potštát a knihoven spadajících pod toto středisko
1.10.2000 - osamostatnění střediska Lipník nad Bečvou a knihoven spadajících pod toto středisko
31.12.2000 - zrušena Okresní knihovna v Přerově
1.1.2001 - zřízena Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Přerov
24.9.2001 - otevřena pobočka Trávník v nových prostorech budovy Trávník 30 a zprovozněn veřejný přístup k síti Internet
1.1.2002 - zprovozněn veřejný přístup k síti Internet v místních knihovnách Čekyně, Henčlov a Lověšice
18.4.2002 - zprovozněn veřejný přístup k síti Internet na pobočce Předmostí
1.1.2003 - zprovozněn veřejný přístup k síti Internet v místních knihovnách Lýsky, Vinary a Žeravice
1.9.2003 - zprovozněno hudební oddělení s možností poslechu zvukových nosičů
13.2.2004 - zprovozněn veřejný přístup k síti Internet v místních knihovnách Dluhonice a Penčice
19.8.2004 - Městská knihovna v Přerově včetně všech městských poboček zahájila provoz nového knihovního systému Clavius
1.9.2004 - zprovozněn veřejný přístup k síti Internet v místní knihovně Kozlovice
1.1.2005 - Městská knihovna v Přerově zavedla systém jednoho průkazu pro všechna oddělení a půjčovny na území města Přerova
srpen 2005 - knihovna z důvodu špatné statiky budovy uzavřena. Náhradní provoz zajištěn v budově Chemoprojektu
prosinec 2005 - knihovna je po opravě statiky hlavní budovy opět přestěhována zpět na Žerotínovo nám. 36
8.6.2006 - zprovozněn veřejný přístup k síti Internet v místní knihovně Újezdec
4.9.2006 - otevřena pobočka v Předmostí v nových prostorech v objektu bývalé základní školy na ul. Hranická
1.3.2007 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Újezdec
17.1.2008 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Kozlovice
17.4.2008 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Henčlov
26.1.2009 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Lověšice
17.2.2009 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Dluhonice
18.12.2009 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Žeravice
21.12.2009 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Čekyně, Vinary
11.1.2010 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Lýsky
1.3.2010 - zahájen provoz profilu knihovny na Facebooku - www.facebook.com/KnihovnaPrerov/
9.12.2010 - zprovozněn automatizovaný výpůjční knihovní systém v knihovně v místní části Penčice. Dokončení automatizace poboček v místních částech Přerova
1.1.2012 - rozšíření platnosti jednotného průkazu na všechny pobočky Městské knihovny v Přerově, včetně místních částí
1.1.2012 - zahájeno půjčování prvních čteček elektronických knih
1.9.2014 - zahájeno půjčování elektronických knih ve spolupráci s portálem Palmknihy.cz
9.10.2014 - v půjčovně pro dospělé v budově na Žerotínově nám. 36 zprovozněn platební terminál pro bezhotovostní platby
1.7.2015 - poprvé otevřena prázdninová půjčovna na přerovském bazéně
1.3.2016 - zahájení bezplatných objednávek ze skladu a volného výběru s přípravou vybraných knihovních dokumentů do 2 hodin od objednání v rámci pracovního dne
3.5.2019 - zahájen provoz KnihoBOXu v Galerii Přerov na Čechově ulici
1.9.2019 - zahájení publikování informací o knihovně a jejích aktivitách na Instagramu
2.12.2019 - přechod na novou verzi knihovního systému Tritius ve webovém prostředí
31.10.2020 - zrušení pobočky Trávník (budova Chemoprojektu) z důvodu využití objektu k vybudování centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí
Naposledy změněno úterý, 07 únor 2023 13:39

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČR Bibliohelp  Čte sy rád   Rosteme s knihou   Portál české literatury  Celé Česko čte dětem Čtení pomáhá

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba Získej Bookstart 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty