Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace

Kontaktní spojení: Kontakty, provozní doba

Kontakty na pověřence:

Statutární město Přerov
Ing. Renata Lounová

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • telefon.: 581 268 135,
  • adresa: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Informace o způsobu získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů knihovních služeb Městské knihovny v Přerově

Vážení čtenáři a uživatelé služeb Městské knihovny v Přerově (dále jen MěK), prostřednictvím tohoto dokumentu vás chceme seznámit s tím, jaké osobní údaje MěK zpracovává, jak je uchovává, využívá a chrání. Úplné informace o ochraně osobních údajů využívaných MěK jsou k dispozici na webu MěK https://www.knihovnaprerov.cz/sluzby/knihovni-rad pod odkazem Ochrana osobních údajů. Nakládání s osobními údaji je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen nařízení, které nabylo účinnosti 25. 5. 2018, a dalšími návaznými legislativními dokumenty ČR.

K čemu vaše osobní údaje potřebujeme a jak je využíváme?

Služeb MěK může využívat každý bez rozdílů. Základním a závazným dokumentem, upravujícím práva a povinnosti MěK i jejích uživatelů, je knihovní řád společně s jeho přílohami. Některé služby poskytujeme anonymně, bez nutnosti povinné registrace, ale řadu služeb může MěK poskytovat pouze konkrétní osobě. Z tohoto důvodu potřebujeme znát některé vaše osobní údaje. Jedná se zejména o půjčování knihovních dokumentů mimo prostory MěK (tzv. absenční výpůjčky) a služby na tyto výpůjčky navázané (správa čtenářského účtu, rezervace, objednávky, historie výpůjček apod.), ale i některé služby poskytované přímo v prostorách MěK (přihlašování na akce s omezeným počtem účastníků). Tyto adresné služby nabízíme pouze registrovaným čtenářům, kteří se ke službám přihlašují vyplněním registrační smlouvy.

Jaké osobní údaje k zabezpečení poskytování knihovních služeb zpracováváme?

K zabezpečení půjčování knihovních jednotek uživatelům mimo prostory MěK potřebujeme znát základní a povinné údaje o osobě (subjekt údajů), která chce tyto služby využívat. Musíme tedy znát její jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště. Tyto údaje kontrolujeme na základě předložení občanského průkazu konkrétní osoby. U osob mladších 15 let (dětí) pak potřebujeme znát ještě údaje o jejich zákonném zástupci, a to jméno a příjmení a kontaktní adresu. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou MěK ukládá knihovní zákon č. 257/2001 Sb.

MěK dále zpracovává nepovinný údaj o tom, zdali je čtenář držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, a to v případě, že si čtenář přeje využívat výhody s tímto spojené (sleva na členství, přístup ke speciálním knihovním dokumentům).

Nepovinné kontaktní osobní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) využíváme pro snadnější a efektivnější komunikaci se čtenáři a pro jejich informování o blížícím se konci výpůjční doby, připravených objednávkách a rezervacích, sankčních poplatcích nebo o nových službách a akcích MěK. Prostřednictvím svého čtenářského účtu si může každý čtenář nastavit, zdali chce zprávy o akcích a aktivitách MěK e-mailem dostávat. Poštovní adresu čtenáře využíváme, pokud čtenář nevybere žádnou z variant elektronické komunikace nebo jeho prodlení s vrácením výpůjček je delší než 60 dnů.

MěK rovněž uchovává historii výpůjček, objednávek a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací i pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může písemně požádat o její vymazání osobně v MěK.

Údaje z výpůjční činnosti nám mohou pomoci lépe budovat požadovaný knihovní fond, rozvíjet výpůjční služby a přispět k případným úpravám otevírací doby našich pracovišť.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Všechny zpracovávané osobní údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářské registrace prodloužené o jeden rok. Během tohoto roku má každý čtenář možnost si své členství v MěK včas obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček a další informace s ním související. Po uplynutí této doby MěK veškeré osobní údaje čtenáře anonymizuje. Anonymizace představuje smazání veškerých osobních údajů, na základě kterých by bylo možné konkrétního čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak nebylo možné k  němu přiřadit. MěK takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely. O anonymizaci může čtenář písemně požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb MěK a má vyrovnány všechny své závazky (vráceny všechny výpůjčky a případně uhrazeny finanční nedoplatky).

Kde můžete své osobní údaje, které o vás zpracováváme a evidujeme, zkontrolovat?

Náhled na všechny osobní údaje, které MěK o čtenářích uchovává, je dostupný on-line v čtenářském účtu. Ten je dostupný každému čtenáři po přihlášení na webových stránkách MěK https://tritius.knihovnaprerov.cz/. Čtenářský účet nabízí kromě přehledu údajů o konkrétní osobě (identifikační a kontaktní údaje) také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček od začátku registrace nebo doby anonymizace výpůjček na vyžádání, platební údaje včetně historie plateb, informace o zadaných objednávkách a rezervacích, případně další informace (zakoupené/objednané vstupenky).

Čtenář má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných MěK a tento výpis získat rovněž v elektronické podobě. Čtenář může žádost o přístup k osobním údajům podat prostřednictvím pracoviště MěK na Žerotínově nám. 211/36, Přerov, 750 02 (půjčovna pro dospělé), na telefonním čísle +420 581 334 071 nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. První výpis poskytne MěK čtenáři zdarma nejpozději do jednoho měsíce po obdržení písemné, elektronické, telefonické nebo ústní (osobní) žádosti a po ověření totožnosti žadatele.

Aktuálnost a úprava osobních údajů

MěK se snaží udržovat uchovávané osobní údaje svých čtenářů vždy aktuální a při osobním prodlužování platnosti čtenářské registrace se na jejich aktuálnost pravidelně ptá. Prosíme čtenáře, aby každou změnu osobních údajů, které uchováváme, oznámili MěK při nejbližší osobní návštěvě. Vybrané osobní údaje si čtenáři mohou sami upravit ve svém čtenářském účtu (e-mail, telefon, kontaktní adresa) prostřednictvím webových stránek https://tritius.knihovnaprerov.cz/.

Upozorňujeme, že některé zprávy zasílá MěK pouze elektronicky na e-mailovou adresu. Jedná se zpravidla o upozornění na blížící se konec výpůjční doby, pozvánky na akce apod. Tyto zprávy vám tedy můžeme odesílat, pouze máme-li u nás zaregistrovanou vaši správnou a funkční e-mailovou adresu.

Pomocí jakých nástrojů osobní údaje zpracováváme a jak je uchováváme? Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje zpracováváme písemně na registračních smlouvách a tyto smlouvy uchováváme v uzamykatelných prostorách a skříních. Přístup k těmto údajům mají pouze oprávnění knihovníci MěK. Elektronicky jsou osobní údaje uchovávány v automatizovaném knihovním systému a na výpočetní technice ve vlastnictví MěK. Veškerá výpočetní technika je umístěna v prostorách MěK, pravidelně servisována a aktualizována. Přístup k této technice mají pouze oprávnění knihovníci MěK a pracovníci servisních společností mající s námi smlouvu o servisních službách.

Zpracovávají vaše osobní údaje ještě další subjekty nebo jsou poskytovány někomu dalšímu?

MěK zpracovává osobní údaje svých registrovaných čtenářů ve vlastním knihovním systému a tyto údaje za účelem jejich dalšího zpracování předává dalším zpracovatelům. Na základě oprávněných právních důvodů a účelů zpracování mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci MěK, a to pouze za účelem vymáhání pohledávek z výpůjční činnosti. Na tuto skutečnost je však případný dlužník vždy s dostatečným předstihem upozorněn. Osobní údaje, které MěK zpracovává elektronicky, může na výslovnou a písemnou žádost čtenáře a po ověření jeho totožnosti MěK předat jiné osobě nebo společnosti na základě čtenářova přání. Přehled všech zpracovatelů osobních údajů pro správce je uveden v knihovním řádě.

Jak může přispět ke zvýšení bezpečnosti svých osobních údajů přímo čtenář?

MěK veškeré spravované údaje důsledně zabezpečuje prostřednictvím dostupných bezpečnostních prostředků, přesto může každý čtenář k bezpečnosti přispět i svým zodpovědným chováním. Jak? Nepůjčujte váš čtenářský průkaz jiným osobám, protože přihlásit se do MěK může dnes opravdu každý. Předcházejte ztrátě svého průkazu. Nesdělujte své přihlašovací údaje k čtenářskému on-line kontu dalším osobám a přístupové heslo si volte v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo (http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/hesla/) – minimální délka 8 znaků, aspoň jedno malé a jedno velké písmeno, číslice a speciální znak (tečka, čárka apod.). Při procházení internetu na veřejných počítačích využívejte funkci anonymního prohlížení, kterou disponují všechny moderní internetové prohlížeče.

Ochrana osobních údajů v ČR

Dohled nad dodržováním nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás, a to prostřednictvím provozně ekonomického útvaru MěK na e‑mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 581 334 071.

V Přerově dne 28. 12. 2022

 

Naposledy změněno středa, 15 únor 2023 12:26

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČR Bibliohelp  Čte sy rád   Rosteme s knihou   Portál české literatury  Celé Česko čte dětem Čtení pomáhá

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba Získej Bookstart 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty